Дипломни и курсови работи

Преглед на: РЕГИОН НА ЮГОЗАПАДНА АЗИЯ. ИРАК


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.05

ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Р Е Ф Е Р А Т
РЕГИОН НА ЮГОЗАПАДНА АЗИЯ. ИРАК
1.ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА
Ирак е арабска държава в Югозападна Азия, която обхваща междуречието на Тигър и Ефрат - древната Месопотамия /мезо - среден и потамос - река, гр./. На север граничи с Турция, на запад - със Сирия, Йордания, на юг - със Саудитска Арабия и Кувейт, а на изток - с Иран. Има малък излаз на море в Персийския залив, къде го е устието на Шат ал Араб / Арабска река/. Площта на страната е 438,3 хил. кв. км.
Националната валута е иракски динар.
2.ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
2.1. Релеф. Ирак е предимно равнинна страна. Централната и южната й част са заети от Месопотамската низина - най-обширната в Югозападна Азия. Равнинният релеф е най-силно изразен в Долна Месопотамия, заемаща южната част на междуречието на Тигър и Ефрат и долината на Шат ал Араб /тяхното общо русло в долното течение/. В средното течение на Тигър и Ефрат се простира Горна Месопотамия или хълмистото плато Ел-Джазире /в превод - остров/, което на запад продължава на територията на съседна Сирия. То представлява полупустиня, пресечена от суходолия /вади/. Северните и североизточните части /Иракски Кюрдистан/ са планинска област, заета от планините Тавър и Загрос. Тук е най-високата точка на страната - връх Хаджи Ибрахим /3609м/. На запад и югозапад се простират крайните разклонения на Арабско-Сирийското плато, заети от пустинята Ал Бадийя, продължение на Сирийската пустиня.
2.2. Полезни изкопаеми. Ирак разполага с икономически значими запаси от разнообразни полезни изкопаеми. С най-голямо значение е нефтът /13,6 млрд. т/. По запаси на нефт Ирак отстъпва само на Саудитска Арабия, Русия и Кувейт.
2.3. Климат. В Северен Ирак преобладава планинският климат от континентален тип. Средногодишната температура е 7 градуса, а средногодишната сума на валежите е 1000 мм. В Месопотамия е добре изразен субтропичният климат със средна януарска температура 10 градуса и средна юлска 33 градуса. Средногодишният валеж е около 500 мм.
2.4. Води. През територията на Ирак протичат две постоянни реки - Тигър /Диджла/ и Ефрат / Фурат/, с дължина съответно 1950 км и 2350 км. До Персийския залив те протичат в общо корито - на река Шат ал Араб, дълга 185 км. До град Басра в долното течение на реката навлизат морски кораби.
2.3. Почви, растителност и животни. В пустинните области почвите са осолени, слабо плодородни. В долините на реките обаче те са алувиални, с голямо хумусно съдържание, което ги прави използваеми за земеделие.
3.НАСЕЛЕНИЕ
Броят на населението е 21,2 млн. души, с което страната се нарежда на пето място в арабския свят. Средната гъстота е 48,8 души на кв. км. Тя е по-висока в районите на Багдад /635 души на кв. км/, Басра, Ниневия и Иракски Кюрдистан, докато в пустинните райони спада под 1 човек на кв. км. Естественият прираст е висок - 37 промила, въпреки голямата детска смъртност - 67 промила /особено в Иракски Кюрдистан/. Раждаемостта е 44 промила, а смъртността- 7 промила.
4. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Ирак е парламентарна република със силно централизирано управление.
5. СТОПАНСТВО
Ирак е развиваща се страна. Структурата на стопанството й не се различава съществено от структурата на други страни - нефто износителки - висок дял на добивната промишленост /60-65 %/ при изразена тенденция на намаляване, нисък дял на обработващата промишленост и селското стопанство.
6. ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ
Различията в природните условия и в производствената специализация позволяват Ирак да бъде разделени на 3 района - Централен, Северен и Южен.

Уникални посещения:  Днес 25  |  Вчера 85  |  Общо 248993 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  5 Потребител е online