Дипломни и курсови работи

Преглед на: РАЙОН НА ЮГОЗАПАДНА АЗИЯ. ИРАН


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.06

ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
Р Е Ф Е Р А Т
РАЙОН НА ЮГОЗАПАДНА АЗИЯ. ИРАН
Площ 1648 хил. кв. км /Население - 67,5 млн. души
1.ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦИ И ГОЛЕМИНА
Иран (Персия) е просторна страна в Югозападна Азия с площ 1648 хил. кв. км. Граничи с Тюркменистан, Азербайджан, Армения (чрез сухоземна и морска граница), с Ирак, Турция, Афганистан, Пакистан. На юг страната достига до Персийския и Оманския залив на Индийския океан.
2. ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ
2.1.Релеф. В Иран най-важни морфоструктури са платата. Иранското плато е най-просторното от пустинните плата в цяла Югозападна Азия. Неговата височина достига до 2000 м.
2.2.Полезни изкопаеми. Най-голямото природно богатство на Иран е нефтът. Страната притежава 20% от запасите на Близкия и Средния Изток.
2.3.Климатът е разнообразен.
2.4.Води. Иран е беден на водни ресурси.
……………….
3. НАСЕЛЕНИЕ
Населението на Иран наброява 67,5 млн. души. Тя е многонационална държава с 30 големи и малки народности, племена и етнически групи.
4.ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Иран е древна държава с богата история. Всеизвестни са царете Кир, Дарий, Ксеркс и др.
5.СТОПАНСТВО
Иран притежава характерната за нефтопреработващите страни отраслова структура с преобладаваща роля на нефтената промишленост в създаването на брутния национален продукт.
5.1.Промишленост. В основата на иранската промишленост е добивът и преработката на нефт.
5.2. Производството на електроенергия (главно от ТЕЦ) е 69 млрд. кВтч.
…………..
Външноикономически връзки. Възможностите на Иран като външноикономически партньор се определя главно от износа на нефт.
6. ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ
Иран се отличава с големи регионални различия. На територията му могат да се обособят 5 икономически района - Централен, Югозападен, Северен, Източен и Северозападен.

Уникални посещения:  Днес 26  |  Вчера 85  |  Общо 248994 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  5 Потребител е online