Дипломни и курсови работи

Преглед на: ЕЙБРАХАМ МАСЛОУ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.08

ЕЙБРАХАМ МАСЛОУ
Ейбрахам Маслоу е роден на 1.04.1908г. (Бруклин, Ню Йорк) в семейството на евреи, емигрирали от Русия.
Възникване на хуманистичната психология.
В началото на 60-те години на 20 век с цел да се създаде теоретична алтернатива на бихевиоризма и психоанализата, от група персонолози, обединени под ръководството на Маслоу е въведен термина “хуманистична психология”.
Мотивацията и потребностите на човека.
В изследването и изучаването на човешката личност Маслоу обръща сериозно внимание на мотивацията на човека.
Видове потребности.1.1. Физиологични потребности.
Това са потребности необходими за физическото оцеляване на човека (храна, вода, физическа активност, сън, защита от екстремални температури, нужда от сензорна стимулация).
1.2. Потребност от безопасност и защита.
Това са потребности, които обезпечават продължителността на живот, организират стабилност, законност и ред в живота на човека; подпомагат предсказуемостта на събитията и освобождават от заплахи като болка, страх, хаос.
1.3. Потребност от принадлежност и любов.
Това е стремеж да се установят отношения на привързаност с околните (семейство, приятели и т.н.). През различните възрасти тази потребност има различни измерения:
1.4. Потребност от самоуважение.
Тази потребност бива два вида: - Самоуважение, което включва елементите - компетентност, увереност, постижения, достойнство, независимост и свобода.
1.5. Потребност от самоактуализация.
Тази потребност се изразява в желанието ни да станем такива каквито можем да станем като достигнем върха на нашия потенциал, това е и високото ниво на пълното използване на нашите талант и способности.
Други видове потребности.
В някои от по-късните си трудове Маслоу разглежда от два вида потребности.
Валидизация на теорията за самоактуализацията.
Маслоу се опитва да валидизира своята теория за потребностите. Концентрира се обаче само върху изследването на процеса на самоактуализация.
Основни възгледи на хуманистичната психология.
1. Влияние на екзистенциалната философия върху хуманистичната психология.
В хуманистичната психология философските възгледи заети от екзистенциализма са свързани предимно със свободата и отговорността за избора.
2.1. Феноменологистичен подход.
Според този подход в изучаването и разбирането на човека значение има субективния опит.
3. Възражения срещу експериментите с животни.
Маслоу критикува бихейвиористите заради експериментите с животни, като ги счита за неуместни.
4. Несъгласие с Фройд. Маслоу (респективно хуманистичната психология) не приемат тезата на Фройд че човек се ръководи от “лоши” за обществото нагони, които ако не се овладеят, ще разрушат обществото и хората.
5. Човекът и творческите му способности.
Маслоу обръща голямо внимание на творческия потенциал, като универсална характеристика на човека.
6. Психично здравите хора.
Маслоу концентрира вниманието си върху изучаването на психично здравите хора, като счита че изучаването на патологията и слабо адаптивните, игнорира силата и добродетелта на човечеството.
7. Произведения на А.Х.Маслоу
1) “Религия, ценности и върховните преживявания”, 1964.
2) “Еупсихея: дневник”, 1965.
3) “Психология на науката: рекогносцировка”, 1966.
4) “По посока на психологията на битието”, 1969.
5) “Мотивация и личност”, 1970.
6) “Новите измерения на човешката природа”, 1971.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Маслоу, Е.Х. Мотивация и личност. С., 2001.
2. Goble, Fr. The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow. Los Angeles, 1970.
3. Hoffman, E. The Right to Be Human: A Biography of Abraham Maslow. Chicago, 1999.
4. Maslow, A. The Farther Reaches of Human Nature (An Esalen Book), New York, 1993.
5. Maslow, A. Religions, Values and Peak Experiences. New York, 1994.
6. Maslow, A. Toward a Psychology of Being. 3rd Edition, New York, 1998.

Уникални посещения:  Днес 183  |  Вчера 283  |  Общо 258156 за 3358 дни  |  Средно дневно 77  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  12 Потребител е online