Дипломни и курсови работи

Преглед на: ГЕНЕЗИС И ФАКТОРИ НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.10

ГЕНЕЗИС И ФАКТОРИ НА ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Девиантното поведение
1. Разглеждано в широк смисъл
2. В тесен смисъл на интерпретация
II. Етапи на девиантното развитие
1.Процес на интериоризация на псевдосоциалните норми и образци
2.Негативна социална идентификация
III. Фактори и условия за разпространение на девиантното поведение у нас
1. Семейни неблагополучия
2. Социална депривация
3. Социално- психически деформации
4. Социални условия
IV. Личностна мотивация и девиантно поведение
V. Литература
Девиантното поведение е закономерно следствие от разнообразни отклонения в личностното (или психосоциалното) формиране на децата и подрастващите. То е възрастово- психологически детерминирано. Обикновено се наблюдава в периодите на ускорена социализация и социална индивидуализация на децата и подрастващите, в кризисните периоди от психосоциалното формиране на личността, когато индивидът влиза в нови, по-сложни социални отношения. Изискванията към него растат и в редица случаи това са водещите предпоставки за възникването на конфликти, неблагополучия и нарушения в равновесието на отношенията между него и средата.
………………….
Личностната мотивация за отклоняващо се поведение е резултат от социализацията на непълнолетните, където главна роля играят семейството, училището и приятелският кръг.
Факторите, които благоприятстват мотивацията за извършване на антисоциални прояви, са:
………………….
Повечето от непълнолетните започват случайно, но го осмислят, когато е станало твърде късно. Те се борят с конфликти, резултат от юношески кризи и разочарования. Моделите на поведение свидетелстват колко уязвими са младите и колко от “отклоненията” се дължат на проблеми на социализацията и на влиянието на семейството като емоционална и социокултурна среда, като начин на живот.
Процесите на десоциализация на личността изпъкват най-ярко във вариантите на асоциалната реализация на конкретния индивид. В най-обобщен план, отклоненията в поведението се регистрират като разнообразни хулигански постъпки, противообществени деяния, кражби, аморален начин на живот, агресивно отношение към хората, автоагресивни реакции, суицидални опити и др. тези прояви изискват специални средства за въздействие (превъзпитателни мероприятия, психологическа корекция и др.), целящи отстраняването на социално- психичните деформации на подрастващата личност и недопускането на следващи асоциални актове.
.............................
ЛИТЕРАТУРА
1. Гърбачева, А., И.Карагьозов. Парадокси на поведението. С.
2. Компас. С., кн.5, 1999.
3.Социологически проблеми. С., кн.2, 1995

Уникални посещения:  Днес 12  |  Вчера 109  |  Общо 278323 за 3474 дни  |  Средно дневно 81  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online