Дипломни и курсови работи

Преглед на: СИНТЕТИЧНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА МЕСТОИМЕНИЯТА (5.- 7.клас)


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.10

СИНТЕТИЧНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА МЕСТОИМЕНИЯТА (5.- 7.клас)
Обновяването на технологичните аспекти на обучението по български език (учебни похвати и форми на организация на педагогическия дискурс) обезпечава неговото оптимизиране, постигането на по-голям образователен и възпитателен ефект.
Своеобразно място в системата от упражнения заемат синтетичните (комплексните, смесените) упражнения, които са ориентирани към комплексно развитие на комуникативните и лингвистични умения и навици на учениците. Те обединяват различни комуникативни упражнения с езикови задачи, изискващи наблюдения и анализ на използваните в процеса на общуване езикови средства, т.е. дават възможност за съчетаване на различни задачи към един и същ текст. В този смисъл синтетичните упражнения обединяват (при определени условия) комуникативни и предкомуникативни упражнения на основата на един и същ речев продукт [М. Георгиева, 2002].
Диференциалните признаци (комуникативна и предкомуникативна задача) на синтетичните упражнения мотивират тяхната висока фреквентност в учебния процес по български език, защото те дават възможност да се усъвършенства комуникативната компетентност на учениците, разбирана като езикова компетентност, стратегийна компетентност, дискурсна компетентност и социокултурна компетентност. Синтетичните упражнения се свързват както с информативно- познавателните аспекти на учебното съдържание, така и с комуникативнопрактическите му аспекти, т.е. чрез тях се осигурява формиране и усъвършенстване на комуникативни и лингвистични умения.
………………….
Всичко казано дотук мотивира присъствието на синтетичните упражнения в часовете по български език и по-специално при изучаването на местоименията. Използването на такива упражнения помага за подобряване на речевата практика на подрастващите, подготвя учениците за същинската комуникация, илюстрира промяната на обучението по български език към по-голяма прагматизация.

Уникални посещения:  Днес 12  |  Вчера 109  |  Общо 278323 за 3474 дни  |  Средно дневно 81  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online