Дипломни и курсови работи

Преглед на: ВАРИАТИВНОСТ В ЕЗИКА И РЕЧТА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.10

Verification of the discrete character of prosodic variations in bulgarian colloquial discourse
ВАРИАТИВНОСТ В ЕЗИКА И РЕЧТА
ABSTRACT
The paper presents, on the one hand, on attempt of experimental confirmation of the discrete character of some prosodic phenomena based on samples of Bulgarian spontaneous speech, and on the other – on attempt to allocate phonostylistic variants of the discourse prosodic units. Specific signs for transcription are used for prosodic registration phenomena, that reflected the perceptual characteristics and their acoustic corelates.
KEY WORDS
Prosody, Colloqial discourse, Phonostylistics, Voice qualities, Speech perception, Speech variation.
Perzeption des diskreten Charakters von prosodischen Varianten im bulgarischen Diskurs (ZAS-Berlin)
1. Хипотеза
Вариативността в езика и речта сигнализира за възможните начини за прозодично изразяване в дискурса. Тя свидетелства също за разнообразните фоностилистични манифестации, както и за отклоненията от определена езикова норма. По спектъра на вариране на своите елементи интонацията с цялото многообразие на своите реализации претендира за първенство сред вариативния инвентар от средства на другите езикови равнища. При това обаче спецификата на вариране на елементите дълго време е била обективно препятствие за открояване на дискретния характер на интонационните единици.
Въпреки трудностите на анализа за обособяване на дискретните единици на интонацията и независимо от различията в изследователските подходи и субективността на различните изследователски методи, схващането за дискретния характер на интонационните единици има достатъчно привърженици (Пайк 1945; Николаева 1968; 1969; Фор 1971; Бризгунова 1978; Торсуева 1979; Тилков 1981; Мишева 1991 и др.).
Настоящият принос представлява опит за експериментално потвърждение на схващането за дискретния характер на прозодичните явления в българския разговорен дискурс. Целта е да се откроят възможните фоностилистични варианти на прозодемите на репликите-отговори в дискурса. Във връзка с това възниква необходимостта наблюдаваните примери да бъдат интерпретирани в различни аспекти (фонетичен, стилистичен и граматичен).
В съвременните лингвистични изследвания отношенията между интонацията и граматиката се разглеждат по различен начин. Така например, Д. Болинджър (1986) и Д. Гибон (1988) интерпретират прозодията и преди всичко интонацията като независима от граматиката автономна сигнализираща система, докато Дж. Феби (1980) смята, че формите и функциите на интонацията трябва да се описват в определена зависимост от граматическите структури (ср. Зелтинг 1995: 18). В този смисъл отчитането на компенсаторните механизми при съотнасянето на интонацията и граматиката също е от значение за настоящото изследване (Попов 2003).
Разглеждайки съществуващите хипотези за съотношението на интонацията, която се надстройва над изказването, и смисловото съдържание на това изказване, Т.М.

Уникални посещения:  Днес 12  |  Вчера 109  |  Общо 278323 за 3474 дни  |  Средно дневно 81  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online