Дипломни и курсови работи

Преглед на: РОЛЯТА НА НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.10

РОЛЯТА НА НЕОПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ
ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ
Предизвикателствата на новото хилядолетие провокират интереса на методиците, специалистите по роден език и учителите към една нова организация на обучението по български език (ОБЕ), чиято основна цел е овладяване на различни културни модели. Такава интерпретация на езиковите занятия в бъдещ социокултурен контекст се основава на необходимостта в средното училище обучаваните да овладяват комплекс от знания, умения и отношения /ценностни нагласи/, които да съдействат за изграждане на “свободна, морална и инициативна личност” /ДОИ 1999/. Такава личност, която няма да се оказва в състояние на невъзможност да преодолява несъответствието между езиковите средства, които владее, и социалните роли, които изпълнява; личност, която ще използва възможностите на езика за овладяване на стратегии за речево поведение, адекватно на определена комуникативна ситуация. Местоименията като клас думи със специфична семантична, формално- граматическа и функционална характеристика предлагат неограничени възможности за овладяване на стратегии за социална адаптация, които “говорещият сам решава дали ще трансформира в комуникативна тактика като съвкупност от комуникативни намерения /комуникативни задачи/, попълвайки собствения си комуникативен опит.” /Клюев 1998:12/. Местоименията нямат собствено лексикално значение и покриват такова пространство от лексикалното поле, каквото им позволява текстът или ситуацията, даже могат да се реализират като опозиционни корелати.
Следователно НМ не могат да бъдат интерпретирани извън комуникативната рамка: отправител – получател, или в адаптиран вариант говорещ – слушащ. Широките параметри на експлициране на техните смисли е предпоставка за правилен избор на комуникативна стратегия, за бърза смяна на комуникативна тактика и постигане на комуникативна цел, която показва единство между комуникативното намерение на говорещия и комуникативното очакване на слушателя.

Уникални посещения:  Днес 12  |  Вчера 109  |  Общо 278323 за 3474 дни  |  Средно дневно 81  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online