Дипломни и курсови работи

Преглед на: ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.10

ВЪПРОСИТЕЛНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ В УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Изборът на проблема се определя от факта, че в учебното съдържание (УС) по български език (БЕ) въпросителните местоимения (ВМ) са представени в една урочна статия [V1, V2], което е абсолютно недостатъчно, за да се коментират семантичните, формално- граматическите и функционалните им характеристики. Освен недостатъчна, информацията в известен смисъл е и некоректна [VI стр.88; V2 стр.55]. Задълбоченото изучаване на ВМ е необходимо поради обстоятелството, че те заемат особено място като подсистема в системата на местоименията. От тях се образуват неопределителните, отрицателните, обобщителните и относителните местоимения. Ако учениците овладеят семантични и функционални модели, свързани с поведението на ВМ в текста, то лесно ще пренесат тези модели при изучаването на посочените видове.
В значението на ВМ се преплитат тясно семантични и прагматични признаци, “обусловени от взаимоотношението: говорещ адресат при функциониране на семантичното единство въпрос: отговор” [1, стр. 150]. Това единство играе важна роля в процеса на човешкото познание, във всекидневното общуване и при обучението. В граматиката, например, ВМ се използват за определяне на частите на речта и изречението. Казаното до тук мотивира необходимостта ВМ да се изучават в 2 учебни часа в V клас. Като се има предвид, че изучаването на ВМ служи като модел за изучаване на останалите видове, би могло допълнителният брой часове да бъде осигурен чрез прехвърляне на часове, предвидени за изучаване на посочените вече видове, чрез съкращаване или обединяване на методически единици.
Алтернативният вариант за включване на информацията за въпросителни местоимения в УС е част от проблемите да се вместят в УС по синтаксис (ВМ в подчинени изречения), по стилистика и текстолингвистика. Моделът, който се предлага в настоящия текст, съдържа следните акценти: семантична характеристика и видове, формално-граматическа характеристика, употреба.
Тези акценти могат да се включват в система от уроци, разпределени по следния начин:
1 час – Въпросителни местоимения. Семантика и формално- граматически характеристики. Правопис и правоговор.
2 час - Въпросителните местоимения – свързващи средства:
- в изречението
- в текста

ЛИТЕРАТУРА
1. Ницолова, Р., Българските местоимения, София, 1986.
2. Граматика на СБКЕ, т.2, Морфология, София, 1983.
3. Методическо указание за прилагане в учебната практика на новите програми по български език и литература за 8, 9 и 10 клас на СОУ, София, 2000.
4. Добрева, Е, И.Савова, Проблеми на изграждането на текста, София, 1990.

Уникални посещения:  Днес 12  |  Вчера 109  |  Общо 278323 за 3474 дни  |  Средно дневно 81  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online