Дипломни и курсови работи

Преглед на: ИНВАРИАНТЕН МОДЕЛ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА МЕСТОИМЕНИЯ /5 – 7 КЛАС/


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.10

ИНВАРИАНТЕН МОДЕЛ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА МЕСТОИМЕНИЯ
/5 – 7 КЛАС/
The present text discusses a universal model of the acquisition of pronouns by students of 5th to 7th class of Bulgarian schools. The interest in these substituting words is motivated by the specific semantic characteristics of pronouns and their high frequency in speech.
The broad parameters of their referentiality are a prerequisite for the correct choice of a communicative strategy, for the rapid change of communicative tactics, and the achieving of a communicative goal which illustrates the correspondence between the communicative goal of the speaker/writer and the communicative expectations of the listener/ reader. The functional application of hese possibilities during Bulgarian classes contributes to perfecting the students communicative competence.
Практиката показва, че много често учениците се оказват в състояние на невъзможност да преодолеят несъответствието между езиковите средства, които владеят, и социалните роли, които изпълняват. Езиковите занятия в средното училище могат да съдействат за преодоляване на това неудобство, ако се използват функционални методически решения, осигуряващи усъвършенстването на комуникативно- речевата компетентност /КРК/ на учениците.
Нека да припомним, че терминът “комуникативна компетентност” /КК/ е въведен още през 60-те години в лингвистичната литература, но през последните години разбирането за комуникативната компетентност се задълбочава и разширява. Днес методиката на езиковото обучение трактува това понятие не толкова като умение да се създават неопределено количество речеви единици, а като формиране на умения учениците да определят своите и чуждите комуникативни намерения и да ги реализират в съответствие с оглед на ситуацията на общуване. С други думи, КК означава да си поставяме цели и да избираме тактики за тяхното постигане (1, стр.23).
Тази теоретична постановка намира отражение и в новите държавни образователни изисквания за учебно съдържание /УС/, където е посочено, че “в резултат на обучението по БЕ в края на прогимназиалния етап на основната образователна степен ученикът е необходимо да притежава следните социокултурни компетентности: да използва уместно езикови средства, адекватни на ситуацията на общуване, съобразно участниците в нея, темата, целите и условията; да задава въпроси и да дава отговори на поставената от друг или поставената от него тема, да изразява твърдения и да се аргументира; да разказва и описва” (2, стр.4).

Уникални посещения:  Днес 12  |  Вчера 109  |  Общо 278323 за 3474 дни  |  Средно дневно 81  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online