Дипломни и курсови работи

Преглед на: РАБОТАТА В ЕКИП КАТО ПРОЦЕС


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.25

ГАБРОВСКИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Р Е Ф Е Р А Т
„РАБОТА В ЕКИП”
ТЕМА:
РАБОТАТА В ЕКИП КАТО ПРОЦЕС

Преподавател: доц. д-р А.Пенчева
Габрово, 2010
Работата в екип е все още с не особено висока ефективност, което означава, че българските компании не оползотворят пълноценно своя човешки капитал, когато става дума за обща (съвместна работа).
Това е сериозен проблем пред организациите, на които се налага да подобряват своята организационна ефективност и конкурентоспсобност. Практиките на чуждестранните компании показва, че в тези два случая задължително трябва да се премине от индивидуална и групова организация на работа към екипна.
Българските организации използват едностранчиво и ограничено работата в екип от гледна точка на форми, което допълнително намалява възможностите за подобряване на показателите на ефективност и конкурентоспособност.
В днешната икономическа реалност когато е трудно да се управлява и прогнозира финансовия капитал и да се влагат милиони в технология, най-изгодно е да се инвестира в човешкия фактор. Хората са тези които могат да провалят или да направят печеливша една компания – примерите за това са стотици. В България обаче този факт не се осъзнава от повечето мениджъри. Оценката и развитието на човешкият фактор е специфична управленска дейност, която се осъществява от екип различни специалисти в дългосрочен план. Оценката и развитието на човешкия фактор предполага анализ на организацията и спецификата на труда, ергономична оценка на работните места и оборудването, оценка на риска и работната среда, анализ на заболеваемостта, психофизиологична оценка на персонала, изготвяне на критерии за пригодност и ред други специфични дейности за които е необходим екип от различни специалисти. За да бъде оценката обективна и комплексна е задължително диагностичните методики да гарантират това. Съществуват множество разновидности на диагностични похвати като най-надеждни от тях са ситуативните, апаратурните и моделните.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Пенчева, А., Работа в екип
2. Коен, Уилям, Новото изкуство на лидера, С., 2001
3. Дракър, П., Ефективният ръководител, С., 2003
4. Дракър, П., Ефективното управление, С., 2002
5. Аргайл, М, Хендерсън, М. “Анатомия на човешките отношения”, С., 1989 г.
6. Харизанова, М. и кол. Управление. Теория и практика. С.: ИК "Жени ", 2002
7. Иванов, Ив., Основи на мениджмънта
8. Нейкова, Р. „Основи на управлението”
9. Нейкова, Р. „Управление на човешките ресурси и персонала”
10. Карнеги, Д. “Как да печелим приятели и влияем на хората”
11. Каменов, К., Мениджмънт, В Търново, 1999
12. Каменов, К., Управленският процес, В Търново, 2003

Уникални посещения:  Днес 177  |  Вчера 151  |  Общо 306794 за 3644 дни  |  Средно дневно 85  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  11 Потребител е online