Дипломни и курсови работи

Преглед на: АНАЛИЗ НА РИСКА И ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.26

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА
ДИПЛОМНА РАБОТА
НА ТЕМА:
АНАЛИЗ НА РИСКА И ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА
1.1. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ
1.2. РИСК И КОНТРОЛ ПРИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
1.3. РИСКОВЕТЕ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ВИДОВЕ.
1.4.КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
ГЛАВА ВТОРА
2.2.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО – АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ВЪВЕДЕНИЕ
Управление на риска е дял от стопанското управление, който се занимава с оценка и управление на рисковете за
едно предприятие. То играе основна роля при управлението на проекти и други нови начинания. Често намира място и при
съставянето на бизнес планове.
ГЛАВА ПЪРВА
1.1. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ
След като веднъж е решено, че определен риск трябва да бъде управляван, това може да се направи по четири
възможни начина:
- избягване - понякога е възможно организацията са бъде променена така, че рискът да бъде избегнат.
- трансфериране - трансферирането е изнасяне на идентифицирания риск към външна организация. Типичен пример
за трансфериране е застраховането.
- омекотяване - ако рискът не може да бъде избегнат, приемлива алтернатива е да бъде омекотен чрез стъпки, които
ще сведат щетите в случай на реализация на риска до минимум.
- приемане - когато няма какво да се предприеме в отговор на риска, единствената възможност, която остава е дой да
бъде осъзнат и приет.
ГЛАВА ВТОРА
2.2.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО – АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗТА /Застрахователно-технически анализ/ – система от методи, чрез които се изследва застрахователната дейност в
нейната цялост и по отделни звена.
Цели на ЗТА:
1. оценка на застрахователните тарифи по застраховането
2. контрол в/у изпълнението на застрахователно-технически планове
3. да се разкрият източниците на печалба/загуба от застрахователна дейност
4. да се посочат факторите, които влияят върху резултатите.
Изисквания към ЗТА:
1. да изхожда винаги от застрахователно-технически планове и плановете по набиране на застрахователни резерви по
отделните видове застраховане и рискови групи.
2. да се извършва текущо и да има оперативен характер. По този начин се дава възможност за разкриване и
мобилизиране на допълнителни резерви за преизпълнение на поставените цели и поетите задължения
3. да се осигурява комплексен подход при изучаване на застрахователната работа. По този начин могат да се изучат
факторите, оказващи влияние върху развитието на застраховането.
4. с негова помощ да се разкрият причините за 1 или друг фин резултат, да се установят наличието, посоката и
степента на влиянието на действащите върху даден резултат причини по място и време.
Използвана литература:
1. Адамов, В., и А.Захариев, Финансов анализ, В.Търново, 2001
2. Велев Т., Ценни книжа и фондови борси, С., 1996г.
3. Грозданов, Борис, Финанси, част втора, Корпоративни финанси, Велико търново, АБАГАР, 1998г.
4. Данаилов, Д., Финансов мениджмънт в бизнеса, ИК “Люрен”, 1996
5. Закон за КФН, Закон на застраховането
6. Парушев, С., Облигации, Варна, 1997
7. Петкова И., Сделки с ценни книжа,С., 1993г.
8. Пилбийм, К., Международни финанси, София, 1995
9. Симеонов, Ст., Опциите – контракти, пазари, оценяване, стратегии, Абагар, В.Търново, 2002г.
10. Тодоров , Р., „Поглед върху застрахователните дружества”, С., 2001г.
Internet:
10.www.kredit-consult.blogspot.com
11.www.bgwebcredit.com
12.www.eurocredit.bg
13.www.marketing.bg

Уникални посещения:  Днес 36  |  Вчера 54  |  Общо 253404 за 3329 дни  |  Средно дневно 77  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  7 Потребител е online