Дипломни и курсови работи

Преглед на: ЗИГМУНД ФРОЙД


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.27

ПУ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ»

Р Е Ф Е Р А Т

НА ТЕМА:

ЗИГМУНД ФРОЙД
Изготвил:
Д-р З. Фройд е емблематична личност в световната философия. Със създаването на психоанализата, която првоначално Фройд нарича теория на неврозите, се поставят основите на нова филосфска школа.
Зигмунд Фройд като основоположник и най-типичен представител на ортодоксалната психоанализа, счита че ”културните” пориви са плод на сюблимационен момент, Ерос либидинозните аспекти на несъзнателните щения на инстинктивното желание за надмогване на id.
Психоанализата в първоначалния си вариант е по-близка до медицината, отколкото до философията, Фройд създава изцяло нова концепция за човешкото поведение работейки с философския понятиен апарат и използвайки философския органон. Неговата теория е антитеза на ”битието определя съзнанието” – процесите, които настъпват в едно общесттво се базират на несъзнателни лични интенции и желания, а не на каквото и да е било осъзнаване, самата дума осъзнаване в езика на психоанализата звучи цинично.
Втората голяма отлика на психоаналзиата - липсата на чувство за съобщност, е тази която води до психични проблеми и свежда влиянието на общественото до толкова колкото индивидуалното е зависимо от него, ergo като източник на опит.
Такъв важен компонент на несъзнатото, каквото е id – то първоосновата на несъзнатото, и индиректна основа на аз-а се състои от нагони и желания.
В своето творчество Фройд непрекъснато търпи развитие. Можем да разделим развитието на психоаналитичното му учение на два етапа. При смяната на първия с втория се откроява поврат не само във фундаменталните му теоритико-методологически виждания, но така също и в ценностните му отношения към цивилизацията и човека. За да се разграничат двата етапа трябва да се посочат ключовите идеи, пряко свързани с всеки от етапите. При първия етап това са идеите за механизма на изтласкването и двата принципа на функциониране на психиката: принципа на удоволствието и принципа на реалността.

Уникални посещения:  Днес 4  |  Вчера 76  |  Общо 236535 за 3234 дни  |  Средно дневно 74  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  1 Потребител е online