Дипломни и курсови работи

Преглед на: Сравнително правен анализ на организацията, структурата, дейностите на МВР по новия закон и действащия в момента


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2013.12.17

Сравнително правен анализ на организацията, структурата, дейностите на МВР по новия закон и действащия в момента

През 1991 г., Великото народно събрание прие Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР). Съгласно този закон, полицейската дейност стана правомощие на дирекцията на националната полиция (ДНСП) и на нейните териториални поделения. Националната служба за защита на Конституцията (НСЗК) се преструктурира в: Национална служба „Сигурност” (НСС) с обхват на дейността контраразузнаване, вътрешна и икономическа сигурност; Централна служба за борба с организираната престъпност (ЦСБОП) и няколко самостоятелни оперативно-технически служби.С Постановление №151 на Министерския съвет от 5 август 1992 беше приет Правилник за устройството и дейността на Национална служба за охрана (НСО) при президента на Република България, създадена на базата на Пето управление на ДС (УБО). Военното контраразузнаване премина към Министерството на отбраната и след няколко преструктурирания понастоящем е Национална служба „Сигурност, военна полиция и военно контраразузнаване“. Военното разузнаване също е структура на Министерството на отбраната като служба „Военна информация“.
Основното, което обаче може да се заключи по отношение на нормативната уредба за дейността, статута, задачите, функциите и правомощията на органите на посочените структури е разпокъсана и непълна. Те се подчиняваха на различни органи на държавната власт и управление. Липсваше нормативна уредба, регламентираща координацията, взаимодействието и информационния обмен между звената за опазване на обществения ред и сигурност. Опит за решаване на този проблем бе направен със създаването на Съвета по сигурността към Министерския съвет с постановление на Министерския съвет.
Ефективното функциониране на МВР представлява функция от параметри, включващи прагматично определени и обществено приемливи цели, единно и прозрачно управление и наличие на определени ресурси, включително човешки. И ако поставянето на цели е предмет на анализ от по-различен характер, то управлението на сектора е основен проблем и задача в настоящия момент. Решаването й до голяма степен ще зависи от ясното дефиниране на ролята и отговорностите на субектите в системата за управление, от осигуряването на по-голяма координация на управленските решения, на мотивираност в рамките на сектора и на подкрепа сред обществото. Ефективният мениджмънт на специалните служби изисква постигането на четири важни цели. Първата цел е интеграцията между институциите и органите вътре в сектора за сигурност. Втората - е постигането на интеграция на сектора за сигурност с останалите институции, органи и организации в държавата и в обществото. Третата цел е постигането на интеграция вътре в отделните институции и органи на сектора. Последната цел е интеграцията на националния сектор за сигурност със сектора за сигурност в евроатлантическата общност.

Източници:
1. Арабаджийски Н., Полицейска администрация, Академия на МВР, С., 2002
2. Арабаджийски Н., Организация и управление на полицейското обучение в Република България, Академия на МВР, С., 2002
3. Атанасов, А., Концепция за реформа в службите за сигурност и разузнаване на Република България: http://www.mediapool.bg/site/security/2003/07/page.shtml#konc
4. Закон за Министерството на вътрешните работи, Обн., ДВ, бр. 122 от 19.12.1997 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 7.03.1998 г. - бр. 29 от 13.03.1998 г.; изм., бр. 70 от 19.06.1998 г., изм. и доп., бр. 73 от 26.06.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г., бр. 28 от 23.03.2001 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 17 от 21.02.2003, кн. 2/98 г., стр. 100; кн. 4/98 г., стр. 62; кн. 1/99 г., стр. 386; кн. 5/2000 г., стр. 172; кн. 4/2001 г., стр. 166, т. 1, р. 6, № 600

Уникални посещения:  Днес 48  |  Вчера 196  |  Общо 287287 за 3531 дни  |  Средно дневно 82  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  9 Потребител е online