Дипломни и курсови работи

Преглед на: Казус по Макроикономика /Хаджиев/МВБУ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.28

МВБУ – дистанционно обучение Казус N# 1по Макроикономика Летен семестър - 2010-2011
Дадена е таблица с данни за една примерна икономика:
# Показатели Суми (млн.лв.)
1. Заплати и премии 5100
2. Дивиденти 100
3. Износ 400
4. Правителствени разходи 1000
5. Рентни доходи 300
6. Косвени данъци 200
7. Допълнителни възнаграждения 520
8. Чисти частни инвестиции 400
9. Данъци върху корпоративната печалба 130
10. Транферни плащания 300
11. Лихви за капитала 100
12. Доходи на индивидуалните собственици 200
13. Потребителски разходи 5000
14. Внос 300
15. Вноски за социално осигуряване 120
16. Неразпределена печалба 150
17. Данъци върху личните доходи 1450
18. Амортизация 200
19. Субсидии 100
20. Разходи на местните власти 200
Да се изчисли:
А) Трудовото възнаграждение; Е) Чистият вътрешен продукт;
Б) Чистият износ; Ж) Вътрешен доход;
В) Брутните частни инвестиции; З) Личен доход;
Г) БВП по разходния подход; И) Личен разполагаем доход;
Д) БВП по доходния подход; Й) Спестявания
Какви изводи можете да направите от получените резултати?
Казус N# 2
Дадена е таблица със следните показатели и данни:
Разполагаем доход Потребление АРС МРС Спестявания АРS MPS
0 0 0 0 0 0 0
100 С=10+0.80.100
=90 90/100=0.9 Огледално на спестяванията Огледално на МРС 1-0.9 1-MPC

Попълнете липсващите данни в таблицата, при условие, че функцията на потребление С=10+0.80Yd.
Направете изводи от получените резултати.
Казус N# 3 Условие на казуса:
Да се изгради графичен модел на макроикономическо равновесие при първоначално преместване на кривата на краткосрочното съвкупно предлагане наляво под въздействието на шоковете на предлагането.
Разкрийте механизма на промяната на макроикономическото равновесие и направете произтичащите от това изводи.
Литература
Хаджиев, Ст., В. Хаджиев. Макроикономикс. Теми, тестове и задачи. Парадигма. С., 2011, Тема 6, с. 107-125; 323-328.

Уникални посещения:  Днес 32  |  Вчера 85  |  Общо 249000 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  5 Потребител е online