Дипломни и курсови работи

Преглед на: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.29

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
КУРСОВ ПРОЕКТ
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Специалност икономика
Модул финанси
Демографските проблеми в България, емиграцията на младите хора, големия брой пенсионери и високото ниво на безработица доведоха до неизбежността от реформа в пенсионната система. Промени се преди всичко начинът на финансиране. Въведе се тристълбовата пенсионна система като освен разходопокривната се въведе и капиталовата пенсионна система.
Високите осигурителни вноски идват от неработещата икономика, слабата конкурентоспособност на предприятията, недостатъчната събираемост на осигурителните вноски и ниската цена на работната сила. Но не може да се залага на увеличаване на вноските с цел "наливане" фондовете на ДОО.

В България съществуващата пенсионната система е създадена да даде приемлив живот за нетрудоспособните. По модел на световната банка е въведена тристълбна пенсионна система. Трите стълба са съдържат следното: задължително пенсионно осигуряване, задължително допълнително и допълнително доброволно пенсионно осигуряване, което се прави с оглед на новата българска пенсионна система, набелязват се основните проблеми и се предлагат решения. За решение на проблемите се дискутират трите пенсионни модела: разходно-покривния (pay-as-you-go), фондовия (капиталовия) и смесения модел.
Положението на пенсионерите зависи главно от това какво произвеждат младите2, продуктът произвеждан от младите се дели между тях и пенсионерите. Смяната на системата в България в началото на 90те години на миналия век доведе до спад на БВП на България. Това неменуемо се отрази на потреблението. При разпределението на националния продукт младите са имали предимството да бъдат млади, понеже пенсиите на възрастните хора зависят от това доколко младите допринасят за пенсионната система. В условията на прехода младите са имали възможността да произвеждат продукт без да правят принос в системата.
Като резултат пенсионерите загубиха дял от полагащия им се продукт. Навсякъде по света дори и в най-богатите, възрастните хора живеят по-бедно от работещите хора. Въведената тристълбна система е по модел, даден от Световната банка. В България след направените реформи благосъстоянието на българските пенсионери е гарантирано и дискусията за това каква пенсионна система да се изгради е вече приключила.
Използвана литература:
1.Кодекс за социалното осигуряване, може да се види на www.lex.bg
2.Национален Статистически Институт: www.nsi.bg
3.Национален Осигурителен Институт: www.nssi.bg
4.Световна банка: www.worldbank.org

Уникални посещения:  Днес 18  |  Вчера 85  |  Общо 248986 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  4 Потребител е online