Дипломни и курсови работи

Преглед на: Анализ на управлението на общинските финанси: общ.Неделино, обл.Смолян


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.29

Анализ на управлението на общинските финанси:
Община: Неделино
Област: Смолян
Население: около 9 хил. жители
I. Управление на общинските разходи
Почти 90% от бюджета на община Неделино отива за финансирането на пет функции: образование, администрация, отбрана и сигурност, строителство и икономически дейности. Незначителни са дяловете на останалите три групи разходи: за здравеопазване, социални разходи, и култура (вж. приложение, таблица 1).
Най-голям дял през 2006-08 г. имат разходите за образование: 37,4% от всички бюджетни разходи през 2008. Това са почти изцяло делегирани от държавата отговорности и се финансират от трансфери от централния бюджет на основата на разходни стандарти. От 2008 г. е в сила системата на делегираните бюджети. Местните отговорности в образованието включват издръжката на детските градини, за които разходите са едва 3,5% от общинските разходи за образование. На второ място се нареждат разходите за отбрана и сигурност, като в тази група влизат и разходите за преодоляване на последиците от бедствия и аварии. Техният дял през 2008 г (17%), изглежда необичайно висок: два пъти повече от предходната година и 4 пъти повече от 2006 г. Възможно е той да отразява разходи по преодоляване на природни бедствия, или разходи по въвеждане на нови по-високи стандарти за сигурност на границите след присъединяването ни към ЕС. Тези разходи се финансират изцяло от държавата.
Разходите за общите държавни служби заемат трето място, като запазват стабилен дял от около 15% през периода. Те се разпределят в отношение 2:1 между държавата и общината, като разходите за делегирани дейности са се увеличили както в абсолютен размер (с 28%), така и като относителен дял (от 56% на 66% от административните разходи. Разходите за местни дейности в групата „Държавни служби” са съкратени с около 20% в абсолютна стойност между 2006 и 2008 г.
От останалите функции най-значими са икономическите дейности, (10,7%), и строителството и благоустройството (9%). И двете са почти изцяло местна отговорност и се финансират със собствени приходи.
..............
II. Приходна политика
Собствени приходи
Обяснението за ограничаването на дела на местните отговорности в бюджета е в свиващия се приходен капацитет на общината. Собствените приходи са само 10% от всички приходи през 2006 г., като се свиват до 6,5% през 2008 г. Този дял е под средния за страната (8,7% за 2009), т.е. Неделино е сред най-бедните общини, които са най-зависими от централния бюджет.
..................
III. Просрочени задължения и структурен дефицит
Финансовите проблеми на Неделино намират израз в просрочените задължения, които нарастват два пъти за две години. Те са основно в местните дейности.
IV. Изводи за политиката
Неделино е една от общините в тежко финансово състояние. Капацитета за подобрение чрез увеличаване на собствените данъчни приходи е ограничен, тъй като местните имуществени данъци не могат да посрещнат местните потребности от публични блага и услуги дори след като общините получиха известна свобода да вдигат ставките.
Темата съдържа таблици.

Уникални посещения:  Днес 26  |  Вчера 85  |  Общо 248994 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  5 Потребител е online