Дипломни и курсови работи

Преглед на: Капиталови пазари - Ролята на търговските банки и търговията с ценни книжа в Република България през 2007г.


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.29

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
КУРСОВ ПРОЕКТ
Ролята на търговските банки и търговията с ценни книжа в Република България през 2007г.
Съдържание
Увод
1.Място на капиталовия пазар в националната икономика
2. “Българска фондова борса – София” АД
3. Държавни ценни книжа – характеристика и видове пазари на ДЦК
4. Видове ДЦК
5. Пазар на ДЦК
6. Търговски операции с ценни книжа
7. Роля на счетоводната информация при отчитане на цените книжа
Използвана литература
Приложения
Увод
Развитието на банковата система в България заема доминиращо място в икономическите и социално-политическите процеси в страната в годините след 1989-та. То отразява, както същностните процеси на прехода, така и неговата специфично национална форма, в т.ч. и редица съпътстващи този преход деформации.
1.Място на капиталовия пазар в националната икономика
Докато в периода преди 2005 г. България се характеризираше с един относително по-слабо развит небанков финансов сектор, през последните три години качеството на финансовото посредничество в страната се повиши значително; задълбочиха се процесите на диверсификация и преструктуриране, засили се значението на небанковите форми на инвестиции и спестяване, силно нарасна значимостта на капиталовия пазар.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. Доц. Меразчиев, В., доц. Баташки, Г., доц. Йотова, Й., “Банково счетоводство”, Свищов, 1998 г.
2. Младенов, “Пари , банки кредит”, София, 1998 г.
3. Найденов, Б., „Факторинг и форфетиране - сделки с права и дългове”, София, 1995 г.
4. Орешарски, П., Калайджиев, “Ценни книжа, фондови борси и инвестиционни дружества”,ИК “Труд и право”, София, 1995 г.
5. Проф. Пергелов, К., Доц. к. ик.н. Стоянов, С., “Счетоводство на банките”, ИК “Люрен”, София, 1994 г .
6. Пергелов, К., ”Счетоводство и анализ на баланса”, София, 2000 г.
7. Петров, “Основи на финансите на фирмата”, София, 1997 г.
8. Петков, Б., “Борсова търговия”, София, 1998 г.
9. Петкова, “Сделки с ценни книжа или как да купуваме и продаваме изгодно”, Варна, 1994 г.
10. Проф. Д-р Стефанова, П., „Банки и кредитно посредничество”, София, 1999 г.
11. Трифонов, Т., “Теория на счетоводството”, София, 1997 г.
12. Трифонов, Т., “Корпоративно счетоводство”, ИК „Сиела”, София, 1998 г.
13. Авторски колектив, „Банки и кредитно посредничество”, София, 1999 г.
Статии Проф. Пергелов, К. “Същност и значение на счетоводството като наука”, сп. „Български счетоводител”, стр. 3 – 7, бр. 10, 1997 г.
1. Проф. Пергелов, К. “Истороческо развитие на счетоводството като теория и практика” ,сп. „Български счетоводител”, стр. 9 – 13 бр. 11, 1997 г.
2. Орешарски, П., “Пазарът на ценни книжа”, сп. „Български счетоводител”, бр. 19, 1999 г.
3. Савова – Симеонова, К., “Теоретична обосновка на вътрешноаналитичното счетоводство във финансовото предприятие”- сп. „Български счетоводител”, бр. 13, 2000 г.
4. Атанасов, П. “Годишно приключване на счетоводните сметки в банките”, сп.”Български счетоводител”, стр. 20, бр. 24, декември 1999 г.
5. Стоянов, С., “Управлението на риска и модерното търговско банкиране”, Банкеръ”, бр. 3, 1998 г.
Интернет Интернет страниците на търговски банки, финансиращи организации и инвестиционни посредници
6. Икономически анализи на БНБ
7. Икономическа статистика – Деловият портал – анализи
8. Публикации на Центъра за икономическо развитие
9. Доклад на АМСП за МСП, 2002-2003 г.
10. Политика към МСП в България, ФРП, 2004 г.
11. Финансиране на МСП в България, Анализ на БНБ, 2004 г.

Уникални посещения:  Днес 27  |  Вчера 85  |  Общо 248995 за 3287 дни  |  Средно дневно 76  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  3 Потребител е online