Дипломни и курсови работи

Преглед на: ИНДИВИД, МАСА И ОБЩЕСТВО ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАСЕТ


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.06.30

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”/ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ДИПЛОМНА РАБОТА
НА ТЕМА: ИНДИВИД, МАСА И ОБЩЕСТВО ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАСЕТ
Научен ръководител: /доц. Р. Пожарлиев/
СЪДЪРЖАНИЕ:
Увод
Глава първа. Индивид
Глава втора. Маса
Глава трета . Общество
Заключение
Използвана литература
УВОД
Културата и социалното мислене в съвременна Испания се свързват с две имена Унамуно и Хосе Ортега и Гасет.
От философията на Хосе Ортега и Гасет тръгват мощни духовни въздействия върху цяла Испания, Европа и света.
Философските идеи на Унамуно и Ортега и Гасет като самостоятелни и съществени звена в традицията на европейската философия на живота е закономерен резултат от логиката на развитието на европейската философия, социология, политология, културология, естетика.
Ортега и Гасет е убеден демократ и твърд привърженик на ценностите и най-добрите традиции на традиции на европейския либерализъм, защитил ги и с идеите си, и с биографията си, решителен противник на всякакъв тоталитаризъм. Животът на Ортега и Гасет протича като непрекъснат конфликт на желанието за любов и свобода със социалната несправедливост и всевъзможните злоупотреби с властта. Ортега и Гасет е постоянен противник на монархическото управление, привърженик е на републиката.
Творчеството, темите, идеите на Ортега и Гасет - според самия него – имат свой живот – подобно на хората – имат свое детство, разцвет, зрелост (акме) и безсилна старост.
Културологията, естетиката и изкуствознанието на Хосе Ортега-и-Гасет имат два източника, коренящи се в системата на мисленето на самия Ортега и Гасет - в неговата социология и в неговата философия.
Сред многобройните духовни интереси и занимания на испанския философ се открояват социологическите му занимания и може би главната причина за това е тъкмо неговото будно, остро социално чувство, което прераства в социологическото мислене. Именно на социологията се пада най-големият дял за славата на испанския мислител - на тънките наблюдения, на дълбоките прозрения, на диагнозите и прогнозите на съвременното му общество, основани на една едва ли не истинска дисекция на неговите слоеве, групи, общности.
Бунтът на масите е съчинението - квинтесенция на социологията на Ортега и Гасет.
............................
Ортега и Гасет не проявява и моментно колебание, в това, че именно либералната демокрация, снабдена с творческа техника, е най-висшата от всички известни форми на обществения живот. Каквито и да са недостатъците — органични и неотстраними — на парламентарната демокрация, човечеството и до днес не е измислило нищо по-добро и няма никакви признаци, че в близко бъдеще ще го измисли. За защита на тъкмо този възглед Ортега и Гасет използва в целия й блясък възможностите на своята реторика: „Говори се, че Парламентът не е ефикасен”.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Хосе Ортега и Гасет, Размишления върху Дон Кихот, Прозорец
2. Хосе Ортега и Гасет, Човекът и хората, Наука и изкуство, С.,1999
3. Хосе Ортега и Гасет, Естетически есета, Наука и изкуство, С.,
1984
4. Хосе Ортега и Гасет, Мисли за Европа, Прозорец
5. Хосе Ортега и Гасет, Темата на нашето време, Панорама, 2002
6. Хосе Ортега и Гасет, По повод Галилей, РИВА, 2004
7. Хосе Ортега и Гасет, Изследване върху любовта
8 Паси, Исак, Към философията на живота, Университетско изд., С.,1994г.
9. Паси, Исак, Избрани произведения, том І, „Св. Кл. Охридски”, С., 2003г.
10. Бердяев, Н. Философия на неравенството, Прозорец
11. Бердяев, Н. За робството и свободата на човека, „Св. Климент Охридски”, С., 1992
12. Дилтай, Философия на светогледите, КАСТИЛИЯ, С.,1998
13. Фром Е., Отвъд веригиге на илюзиите, ЗАХАРИ СТОЯНОВ, С., 2002
14. Ницше, Ф., Веселата наука, „Св. Климент Охридски”, С., 1994

Уникални посещения:  Днес 5  |  Вчера 76  |  Общо 236536 за 3234 дни  |  Средно дневно 74  |  Рекорд 445 на 17.11.2018 (23:51)  |  2 Потребител е online