Дипломни и курсови работи

Преглед на: ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Автор: moderator | Дата на добавяне: 2011.07.01

ПУ “Паисий Хилендарски”
ДИПЛОМНА РАБОТA
НА ТЕМА: ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Научен ръководител: Симо Иванов
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
1. ГЛАВА ПЪРВА
Теоретически обзор на професионалното педагогическо общуване
1.1. Параметри на основните понятия
1.2. Идеи и теории за педагогическото общуване
1.3. Предизвикателства в педагогическото общуване
1.4. Психологически аспекти на педагогическото общуване

2. ГЛАВА ВТОРА
Аспекти на педагогическото общуване в детската градина
ГЛАВА ТРЕТА
Емпирична част
Цели, организация на изследването, методология и анализ
Заключение
Приложения
Биография
УВОД
В нашето съвремие се случват значими обществени събития, които допринасят за създаване на ново европейско пространство. Радикалните социални промени активират противоречието между социалното и педагогическото, между житейските реалности и педагогическата наука. Един конструктивен изход от подобно състояние е в търсенето на нова интерпретация, на ново обяснение на възпитателните реалности, на иновационни подходи.
......................
Много полезни са ранните програми на обучение. Те учат учениците как да живеят заедно, без да си пречат; как да се изразяват, без да се нараняват; как да станат приятели.
Задачите на изследването целят да се установи становището на десет детски и десет начални учители за педагогическите способности и професионалното развитие, за да се характеризира гледната им точка за самооценяване и саморазвитие в професията.
Целите на настоящата дипломна работа са:
1. Повишаване качеството на образование и възпитание в детските градини чрез системно използване на интерактивни методи във възпитателно-образователния процес.
2. Формиране на емоционално - положително отношение и изграждане на мотивационна, умствена, волева и нравствена нагласа при общуването.
3. Разкриване на заложбите и развитие способностите на децата в стимулираща, позитивна , естетична, функционална и достъпна среда.
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Алексиева, М., Параметри на педагогическото общуване в педагогика на сътрудничеството, Бург. Свобод. Университет, 1999
2. Велинова, Теодора, Възможности за формиране основите на математическата култура у пет-шест годишните деца в условията на оптимално педагогическо общуване, СУ “Кл.Охридски”, фак. Начална и предучилищна педагогика, 2000
3. Гювийска, Веска, Педагогическото общуване: Комуникативно-знакови аспекти, Педагогика, 2001
Общо 15 литературни източнци

Уникални посещения:  Днес 9  |  Вчера 109  |  Общо 278320 за 3474 дни  |  Средно дневно 81  |  Рекорд 446 на 11.04.2020 (23:46)  |  6 Потребител е online